Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 37

Onlangs hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op hun generale synode alle ambten voor vrouwen opengesteld. Dat zorgt voor nogal wat beroering binnen het kerkverband. Maar ook de band met de buitenlandse zusterkerken komt met dit besluit flink onder druk te staan. De discussie is verhit en tegelijk complex omdat ze raakt aan de omgang met de Schrift. Met name de vraag hoe de Schrift als norma normans zich dan verhoudt tot de westerse cultuur wordt steeds prangender.

Myriam Klinker-De Klerck is docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen